Privacyverklaring

De onderneming Fiscolegis, opererende onder de handelsnaam Artelegis Seminars, is een besloten vennootschap  met maatschappelijke zetel te 8310 Assebroek, Olmendreef 8, en met ondernemingsnummer 0735.429.452. Fiscolegis organiseert opleidingen, studiedagen, enz. omtrent juridische en fiscale thema’s. Zij richt zich tot welbepaalde specifieke beroepsgroepen die een affiniteit hebben met voormelde thema’s.

Deze privacyverklaring is dan ook van toepassing op alle gegevens die Fiscolegis verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Deze pagina bevat belangrijke informatie en heeft als doel u in kennis te stellen hoe en welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt. Tevens worden de beveiligingsmaatregelen opgesomd die gehanteerd worden door Fiscolegis teneinde deze persoonsgegevens te beschermen.

Fiscolegis verklaart dan ook dat zij, als verantwoordelijke voor de verwerking, de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleeft.

Op deze pagina kunt u nagaan welke gegevens worden verwerkt en waarom. Gemaks-halve heeft de tekst het telkens over klanten, maar de uiteenzetting heeft, mutatis mutandis, betrekking zowel op onze klanten, als op onze dienstverleners als op onze leveranciers. Deze hoedanigheden dienen ruim te worden opgevat. Zo wordt bv. onder klanten ook de contactpersoon van de klanten en/of de persoon die effectief de opleiding zal volgen, begrepen.

Wat zijn persoonsgegevens ?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan waardoor een natuurlijke persoon kan geïdentificeerd worden. Dit kan gaan over uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.

Men dient te voldoen aan de privacywetgeving wanneer men dergelijke persoonsgegevens ‘verwerkt’. Er is sprake van verwerking bij het verzamelen, ordenen, structureren, bijwerken of wijzigen, raadplegen, enz. van deze gegevens.

Fiscolegis verwerkt in het kader van haar dienstverlening de persoonsgegevens van haar klanten.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE ?

Contact- en betaalgegevens

Fiscolegis bewaart de gegevens die door de klant worden meegedeeld. Dit zijn onder andere de adres-, facturatie- en leveringsgegevens, mailadres, telefoonnummer van de klant, desgevallend naam en voornaam van de contactpersoon, gegevens van de effectieve deelnemers, enz.

Beroepsactiviteiten

Fiscolegis houdt bij welke activiteiten de klant uitoefent en in welke hoedanigheid hij/zij dit doet. 

Historiek van bestellingen, interesses en suggesties

Fiscolegis houdt de historiek van de geplaatste bestellingen bij die de klant reeds bij haar heeft geplaatst. De klant heeft tevens de optie om zijn/haar interesses mee te delen omtrent bepaalde thema’s waarover Fiscolegis een opleiding aanbiedt. Daarnaast heeft de klant uiteraard ook de mogelijkheid om bepaalde thema’s of onderwerpen die hij/zij interessant vindt, te suggereren. Het is  mogelijk dat de klant doelgerichte reclame ontvangt, aangepast op basis van de historiek van de reeds gevolgde opleidingen en de zelf aangegeven interesses.

Aanwezigheid

Iedere deelnemer wordt tijdens een opleiding gevraagd een aanwezigheidslijst af te tekenen. Deze lijst vermeldt de naam en hoedanigheid van de deelnemer, alsook in welk kantoor hij/zij werkzaam zou zijn.

Klachten en incidenten

Eventuele klachten die de klant niet-anoniem zou richten aan Fiscolegis betreffende haar dienstverlening en/of van de dienstverlening van één van haar partners en/of (onder)aannemers of sprekers, worden onderzocht en verzameld.  Fiscolegis zorgt er echter voor dat klachten steeds anoniem kunnen gebeuren via het evaluatieformulier dat bij iedere opleiding wordt verstrekt.

Verzamelen van gegevens

Fiscolegis heeft een deel van de persoonsgegevens verzameld via publiek raadpleegbare databanken, zoals naam, e-mailadres en beroepsactiviteiten. Het overige gedeelte van de persoonsgegevens werden hoofdzakelijk ter kennis gebracht aan Fiscolegis door middel van vrijwillige mededeling door de klant zelf, hetzij via (elektronische) communicatie met Fiscolegis, hetzij door middel van inschrijving via de website van Fiscolegis dan wel via derden van wie zij de gegevens op rechtmatige wijze heeft bekomen.

Daarnaast kan het zich voordoen dat Fiscolegis gegevens verzamelt via cookies, zij het in zeer beperkte mate.  

BEWARINGSTERMIJN

Klantengegevens worden tot maximaal 10 jaar na de laatste bestelling bijgehouden. Dit is immers de wettelijke verjaringstermijn voor contractuele vorderingen.

DERDEN

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden gedeeld met derden, zoals verbonden ondernemingen van Fiscolegis en/of andere tussenpersonen of dienstverleners.

Fiscolegis maakt immers zelf gebruik van dienstverleners en/of tussenpersonen om een optimale service en dienstverlening te kunnen aanbieden.  Het verstrekken van de persoonsgegevens van de klant aan een derde, gebeurt enkel indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Fiscolegis. Zo krijgt iedere spreker voor aanvang van de opleiding zicht op de aanwezigheidslijst en zal Fiscolegis de gegevens van de klant ook dienen te verstrekken aan haar externe boekhouder.

Het is ook mogelijk dat Fiscolegis gegevens deelt of doorgeeft aan een derde/ professioneel raadgever om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken en/of om de rechten en eigendommen van Fiscolegis te beschermen.

Waarom verzamelen we deze gegevens ?

Uitvoering van de overeenkomst

Fiscolegis verzamelt persoonsgegevens van de klant voor de dienstverlening die zij aan hem/haar verstrekt. 

Voor onze eigen administratie

Fiscolegis verzamelt persoonsgegevens om haar eigen administratie, boekhouding en facturatie te kunnen beheren. Dit gebeurt op basis van het gerechtvaardigd belang, alsook op basis van een wettelijke verplichting om als vennootschap een boekhouding te voeren.

Direct Marketing

Fiscolegis verzamelt persoonsgegevens van de klant om hem/haar elektronisch, dan wel per post in te lichten omtrent nieuwe opleidingen die mogelijks voor de klant interessant kunnen zijn. Vermits Fiscolegis hoofdzakelijk op elektronische wijze actief is en zij, gelet op de aard en organisatie van de activiteiten, slechts op deze wijze een opleidingsinstituut kan uitbouwen, is zij in het kader van het voeren van haar activiteiten en de goede werking van haar onderneming gerechtigd dit te doen op basis van het gerechtvaardigd belang.

Wettelijke verplichting

Bij aanvang en einde van iedere opleiding wordt de klant/deelnemer uitgenodigd de aanwezigheidslijst te ondertekenen. In het kader van de aanwezigheidsattesten, onder controle van de beroepsorganisatie van de deelnemer, alsook onder controle van de kmo-portefeuille, is het noodzakelijk dat Fiscolegis deze aanwezigheden verzamelt en bijhoudt. 

 UW RECHTEN

Er zijn verschillende rechten die de klant kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving :

·        Recht op toegang en inzage

De klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Fiscolegis van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij Fiscolegis worden aangevraagd. Indien de klant meerdere kopieën van zijn gegevens wenst, dan zal hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

·        Recht op verbetering

De klant heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

·        Recht van verzet

Wanneer de klant niet akkoord gaat met de doeleinden waarvoor Fiscolegis de gegevens verzamelt en gebruikt, kan de klant zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre hij/zij ernstige en legitieme redenen aantoont en voor zover de verwerking niet is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

·        Recht op verwijdering

De klant kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

- de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

- de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

- de klant bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

- de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een - 16 jarige;

- de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Fiscolegis rust.

·        Recht op beperking

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de klant opteren om de gegevens te beperken.

·        Recht op intrekking

Wanneer de klant uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

·        Recht op overdraagbaarheid

Voorzover de klant zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd én de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, is de klant gerechtigd om Fiscolegis te verzoeken zijn/haar gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan hem/haar te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde, mits dit laatste technisch mogelijk is.

Fiscolegis maakt op heden evenwel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

·        Klachten:

Uiteraard heeft de klant het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van Fiscolegis, Dhr. Jan Van Kerrebroeck, en anderzijds bij de Gegevensbeschermings- autoriteit.

FISCOLEGIS 

Adres: Olmendreef 8, 8310 Assebroek

Telefoon: 050/599.166 of 0471/55.49.20

E-mail: info@fiscolegis.eu

De Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Website: www.privacycommission.be

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Ter bescherming van de persoonsgegevens werden er verschillende veiligheidsmaat-regelen genomen op technisch en organisatorisch vlak.

De gegevens worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles. Beleidslijnen en procedures zijn van kracht om een doeltreffende verwerking en bescherming van persoonsgegevens te garanderen.