Door het bezoek aan onze website verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.

Het inschrijven op onze seminaries en opleidingen verbindt u tot deze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

INSCHRIJVEN

De inschrijving voor een opleiding of seminarie verbindt u tot betaling van de inschrijvingsprijs. U kan slechts annuleren tot 5 dagen (weekend- en vakantiedagen inbegrepen) voorafgaand aan de startdatum van het seminarie of de opleiding.

Annuleren kan door het sturen van een email via onze contactpagina.

Inschrijvingen vanaf 5 dagen voor de startdatum van een live opleiding of seminarie kunnen niet geannuleerd worden en daarvoor dient de volledige prijs betaald te worden, ook wanneer men niet aanwezig was of zal zijn. Het staat eenieder echter vrij een vervanger te sturen.

On demand webinars kunnen niet worden geannuleerd.


Wanneer iemand zich inschrijft en niet overgaat tot tijdige annulatie, maar uiteindelijk niet deelneemt aan de opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven, zal de volledige prijs worden aangerekend en dient de factuur uiterlijk 15 dagen na het seminarie betaald te zijn. Zo niet zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling de gewone vergoedende intresten verschuldigd zijn en wordt voorbehoud gemaakt voor alle schade die hier rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van is.

BETALING

De betaling voor het seminarie dient bij ons binnen te zijn uiterlijk de dag voor de aanvang van het seminarie. Zoniet is uw inschrijving niet definitief en loopt u, voor wat fysieke opleidingen betreft, het risico niet meer toegelaten te worden indien de zaal volzet is. In geval van online opleidingen, zal de link pas worden verstuurd na betaling van de factuur.

Als u gebruik maakt van de KMO-portefeuille dient het BTW-bedrag gestort te zijn voor de aanvang van het event op rekening van FISCOLEGIS BE65 7360 6386 8096, onder vermelding van uw factuurnummer, tevens dient u de aanvraag tot gebruik van de KMO-portefeuille te hebben ingediend.

FACTUUR

De inschrijvingen verlopen via onze site door te klikken op het gewenste seminarie of opleiding en de gevraagde velden in te vullen.Zodra deze correct zijn ingevuld ontvangt u een bevestigingsemail op het door u opgegeven emailadres met in bijlage de factuur met betalingsmodaliteiten.

ANNULATIE DOOR DE ORGANISTATIE

De organisatie behoudt zich het recht voor om een seminarie of opleiding te annuleren of de datum en locatie ervan te wijzigen tot 5 dagen voor de startdatum zonder daarvoor de reden op te geven en zonder recht op schadevergoeding. Ingeschreven deelnemers zullen voorafgaand op de hoogte gebracht worden per email. In geval van annulatie zal het inschrijvingsbedrag binnen de 5 dagen teruggestort worden aan de ingeschreven deelnemers.

STUDIEPUNTEN / AANWEZIGHEIDSATTESTEN

De algemene regel is dat enkel diegene die op het VOLLEDIGE seminarie aanwezig was, in het bezit zal worden gesteld van een aanwezigheidsattest. In geval van live online opleidingen, dient de deelnemer te reageren op de twee aanwezigheidspolls en (voor wat betreft de leden van het ITAA) te antwoorden op de twee vragen die vervat zijn in de eindtoets. In geval van on demand webinars, dient de deelnemer het volledige webinar uit te kijken (hetgeen door het systeem nauwgezet wordt geregistreerd). Voor wat de ITAA-leden betreft, zullen de twee eindvragen per email worden bezorgd aan de deelnemers, die er, eveneens per email, op dienen te antwoorden.

In geval van nog niet betaalde factuur wordt geen aanwezigheidsattest verschaft aan de betrokken persoon tot aan de betaling.

De aanwezigheidsattesten worden enkel afgeleverd aan de deelnemers die op het einde van het seminarie of de opleiding hun handtekening geplaatst hebben op de daartoe voorziene lijst, dit uiteraard in het geval van fysieke seminaries.

Op deze regel worden geen uitzonderingen gemaakt.

Indien er studiepunten of aanwezigheidsuren door een beroepsorganisatie worden toegekend voorafgaand aan een seminarie of opleiding, wordt dit uitdrukkelijk meegedeeld in de communicatie en vermeld op de website.

Indien er geen vemelding wordt gemaakt, zijn er dus voorafgaandelijk geen punten toegekend en dient men terug te vallen op de regels die van toepassing zijn voor een welbepaalde beroepsorganisatie.

In de meeste gevallen kunnen deelnemers hun aanwezigheidsattest dan zelf indienen bij hun beroepsorganisatie en kunnen er individueel punten worden toegekend.

In ieder geval is iedere deelnemer zelf verantwoordelijk voor de beslissing al dan niet deel te nemen aan een seminarie of opleiding aan dewelke voorafgaandelijk geen punten door zijn of haar beroepsorganisatie zijn toegekend, nu de inschrijvingen voor de seminaries en opleidingen open staan voor iedereen.VRIJWARING

De organisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie verkregen op de door haar georganiseerde seminaries en opleidingen. Dit betekent dat de organisatie niet aansprakelijk kan zijn voor het gebruik van deze informatie of voor de eventueel foutief verschafte informatie en het gebruik daarvan alsook niet voor het foutief gebruik door de deelnemers of derden van daar verkregen informatie. 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, verlies van goederen van de deelnemers, diefstal of andere misdrijven die zich hebben voorgedaan op de plaats waar een seminarie of opleiding wordt gegeven.


GESCHILLEN

Alle geschillen behoren tot de territoriale bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken te Gent afdeling Brugge en zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.