SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT

€ 574,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

DRIEDELIGE ONLINE OPLEIDING OP 27, 28 EN 29 AUGUSTUS 2024
SNELCURSUS EN UPDATE VENNOOTSCHAPSRECHT :  EEN GRONDIG OVERZICHT OP MAAT VAN DE PRACTICUS
Guy PoppeHet Wetboek van vennootschappen en verenigingen(WVV) is inmiddels ruim vijf jaar oud. Inmiddels zijn ook alle overgangsbepalingen voorbij en zou elke vennootschap in regel moeten zijn.  Bovendien blijken vele opportuniteiten (onder meer in verband met de BV) die dit wetboek aanreikt weinig te worden gebruikt.

Dus is het tijd voor een update en een nieuwe grondige praktijkgerichte analyse, waarbij we de materie in drie delen brengen, elke avond een deel. Bij de bespreking zal ook rekening worden gehouden met de eerste rechtspraak, de rechtsleer en relevante adviezen van het CBN. 

 

Deel 1 : Vergelijking van de diverse vennootschapsvormen na het WVV 2019

In de eerste sessie vergelijken en analyseren we de diverse overgebleven vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV, de CV, de VOF en de maatschap.  Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de vraag of een CommV of VOF nog wel zinvol is nu de minimale kapitaalvereiste in de BV weggevallen is.

Tevens besteden we bijzondere aandacht aan de kapitaalproblematiek bij omzetting van BVBA naar BV. We staan ook stil bij de gevolgen voor de vennootschappen die nog geen enkel initiatief hebben genomen Stilaan dringt ook de tijd om de afgeschafte vennootschapsvormen te vervangen, zodat we dit jaar de nadruk leggen op de formalite.

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de sancties als een afgeschafte vennootschapsvorm nog niet werd omgezet ?

 • Welke formaliteiten dienen te worden vervuld bij een omzetting ?

 • Wat zijn de essentiële karakteristieken van de NV, de BV en de CV?

 • Wat onderscheidt de CV van de BV? Kan een CVBA CV blijven? 

 • Is het nog zinvol te opteren voor een VOF of CommV, of liever een BV?

 • Wat wijzigt er inzake de maatschap?

 • Wat zijn de kapitaalvereisten van de diverse vennootschapsvormen? 

 • Wat zijn de oprichtingsformaliteiten van de NV, de BV, de CV, de VOF en de CommV?

 • Kan de oprichtingsaansprakelijkheid vermeden worden? 

 • Wat zijn de nieuwe regels inzake de omzetting van vennootschappen?  

 • Wat  gebeurt er met het kapitaal van een BVBA, die haar statuten nog niet aanpaste aan het WWVV?

 • Wat zijn de beperkingen inzake winstuitkeringen? 

 • Afschaffen van de pluraliteitsvereiste : voor welke vennootschappen? 

 • Vergelijking van de alarmbelprocedure in de NV, de BV en de CV

 • Wat zijn de neerleggingsverplichtingen van de jaarrekening? 

 • Hoe bewijst men een overdracht van aandelen?

 • Hoe kan men de overdracht van aandelen beperken? 

 • Wat is het elektronisch aandelenregister? 

 • Kan een vennootschap elektronisch opgericht worden ?

 • Wat zijn de gevolgen van het eenhoofdig worden van een CommV of VOF?


Tevens gaan we dieper in op de aansprakelijkheid van de adviseur bij het opstellen van het financieel plan aan de hand van recente rechtspraak.

 

Deel 2 : Het bestuursorgaan, de bestuurdersaansprakelijkheid en de (B)AV anno 2024


In een tweede sessie analyseren we de organisatie en werking van de bestuursorganen van de NV en  de  BV en CV (raad van bestuur, dagelijks bestuur en de algemene vergadering) die door het WVV grondig werden gewijzigd. 

Ook de vertegenwoordigingsbevoegdheid in CommV en VOF, waaromtrent veel misverstanden bestaan, komen uitgebreid aan bod.

We besteden veel aandacht aan een aantal praktische aspecten mbt ontslag en benoeming van bestuurders, en de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, inclusief de nieuwe regels inzake beroepsverboden.  Ook het vraagstuk van het elektronisch tekenen van de notulen komt bod.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe ziet het bestuursorgaan van de BV en CV er uit na de hervorming?

 • Wat zijn de voor- en nadelen van (een) statutaire bestuurder(s)? 

 • Welke meerderheid is vereist voor het ontslag van een statutair bestuurder ?

 • Kunnen in dezelfde vennootschap statutaire en niet-statutaire bestuurders benoemd worden ?

 • Is het collegialiteitsprincipe de regel? 

 • Kan een lasthebber de publicatie ondertekenen ? 

 • Kan een elektronisch getekend formulier I neergelegd worden ?

 • Welke zijn de mogelijkheden (en beperkingen) voor de organisatie van het bestuursorgaan in de NV? 

 • Kan een bestuurder een opzeggingsvergoeding of –termijn bedingen bij het aanvaarden van zijn mandaat?

 • Wat wijzigt er inzake de vaste vertegenwoordiger?

 • Wat is de duurtijd van een bestuurdersmandaat?

 • Is het zinvol te opteren voor aan statutair bestuurder? Wat zijn de voor- en nadelen? 

 • Hoe werkt de algemene vergadering ? Hoe oproepen? Binnen welke termijn? 

 • Kan schriftelijke besluitvorming en zo ja, hoe werkt deze?

 • Kan een algemene vergadering via Skype of teleconferentie gehouden worden, en onder welke voorwaarden? 

 • Kan een schriftelijke vergadering?  Hoe werkt die in concreto ? 

 • Wat zijn daden van dagelijks bestuur?

 • Hoe luiden de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid? 

 • Wat zijn de tendensen in de rechtspraak ? 

 • Welke mogelijkheden hebben de aandeelhouders ten aanzien van bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenen?

 • Moet een VOF / CommV een georganiseerde aandeelhoudersvergadering hebben ?

 • Moet een VOF/CommV noodzakelijkerwijze een zaakvoerder aanstellen ?Deel 3 : De ontbinding en vereffening anno 2024

In de derde sessie analyseren  we de vereffeningsprocedure in de NV- BV – CommV en VOF. Hierbij komt zowel de vrijwillige (gewone en “ééndagsvereffening”) als gerechtelijke ontbinding aan bod.

Uiteraard worden ook de deficitaire vereffening en de ontbinding zonder vereffening besproken, alsmede een aantal discussiepunten

Volgende items komen (onder meer) aan bod:

 • Wat is het onderscheid tussen een gerechtelijke en een vrijwillige ontbinding?

 • Wanneer kan een vennootschap gerechtelijk ontbonden worden?

 • In welke gevallen is de tussenkomst van de ondernemingsrechtbank nog vereist bij een vereffening?

 • Kan een VOF of gewone commanditaire vennootschap in één akte worden vereffend, en wat zijn de formaliteiten ? 

 • Wat zijn de aangepaste voorwaarden voor de vereffening in één akte voor een BV / NV?

 • Wie draagt de verantwoordelijkheid voor der staat van actief en passief ?

 • Wat is het verschil in procedure bij een deficitaire versus een niet-deficitaire vereffening?  

 • Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening? 

 • Welke publicaties moeten gebeuren in het Belgisch Staatsblad ?

 • Welke jaarrekeningen moeten nog worden neergelegd ?

 • Kan een afgesloten vereffening heropend worden?

 • Wat draagt de aansprakelijkheid bij een ontbinding zonder vereffening bij eventuele fouten ? 

 • Kunnen de zware vereffeningsformaliteiten vermeden worden door de duurtijd te wijzigen ?

 • Wat zijn de risico’s van een deficitaire vereffening ?

 • Wat zijn de ontbindingsgronden voor een VOF ?


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte fulltext syllabus (per sessie) en uitgebreide powerpoint (per deel), met tal van vergelijkingstabellen en modellen.

 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Momenteel zelfstandig jurist. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en auteur van een groot aantal fiscale en vennootschapsrechtelijke artikelen. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties.

 

PROGRAMMA VOOR DE DRIE AVONDEN :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie

De opleiding blijft nadien on demand beschikbaar

 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 475,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan de pagina.

 

ACCREDITATIES : Aan de OVB werd de erkenning voor 12 juridische punten aangevraagd, door het ITAA en door het BIV wordt de opleiding erkend voor 12 uur en door de Nationale Kamer van notarissen voor 9 punten. 
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.