BEMIDDELING IN FISCALE GESCHILLEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

LIVE WEBINAR VAN DINSDAGAVOND 23 APRIL 2024
DE BEMIDDELING IN FISCALE GESCHILLEN
Willem Meuwissen

 

De wet van 18 juni 2018 laat met ingang van 12 juli 2018 bemiddeling, de algemene methode van tussenpartijdige geschillenoplossing opgenomen in artt. 1724-1737 Ger.W. toe, ook in fiscale zaken. De erkende bemiddelaars van de Federale Bemiddelingscommissie kunnen sindsdien optreden bij het minnelijk regelen van alle soorten fiscale geschillen, in alle stadia van het administratief en gerechtelijk contentieux.

De wetgever wil daarmee de minnelijke regeling van allerhande fiscale geschillen bevorderen en zo het aantal fiscale procedures terug dringen, evenals de daarmee samenhangende belasting van hoven en rechtbanken. Ook de kosten van de geschilafhandeling voor de belastingplichtige worden daardoor aanmerkelijk lager.

De bemiddelaars van de FBC zijn onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Zij zijn geen ambtenaar van de fiscale administratie.

Zij kunnen optreden in alle fases van het fiscale traject, taxatie, heffing, administratief en gerechtelijk contentieux. Deze vorm van bemiddeling kan worden toegepast bij alle soorten belastingen, federaal of regionaal, inkomstenbelastingen, BTW, erfbelasting, registratierechten …

De administratie kan met de belastingplichtie bemiddelingsakkoorden treffen in alle aangelegenheden waarin zij over een discretionaire beslissingsbevoegdheid beschikt.

Hoe verhoudt deze nieuwe vorm van bemiddeling zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst (art. 376quinquies WIB 92), een autonome dienst van de FOD Financën en waarvan de bevoegdheden beperkt zijn tot optreden in het kader van de behandeling van het administratief bezwaar in de directe belasting en de inning van de belasting ?

Deze opleiding geeft een status quaestionis m.b.t. de mogelijkheden voor de belastingplichtige en zijn adviseurs om in fiscale zaken door rechtstreekse onderhandelingen en bemiddeling met de administratie een onderhandeld of bemiddeld akkoord te sluiten.

Programma :

1. MINNELIJKE REGELING VAN FISCALE GESCHILLEN DOOR RECHTSTREEKSE ONDERHANDELING

            1.1. In de fase van de controle en de heffing van de belasting

            1.2. In de fase van het administratief contentieux

            1.3. In de gerechtelijke fase

            1.4. In de fase van de dwanguitvoering

2. MINNELIJKE REGELING VAN FISCALE GESCHILLEN MET TUSSENKOMST VAN EEN DERDE

            2.1. Tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingscommissie

                        2.1.1. In de fase van het administratief contentieux

                        2.1.2. In de fase van de dwanguitvoering

            2.2. Tussenkomst van een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie

                        2.2.1. In de fase van de controle en de heffing van de belasting

                        2.2.2. In de fase van het administratief contentieux

                        2.2.3. In de gerechtelijke fase

                        2.2.4. In de fase van de dwanguitvoering

 

Willem MEUWISSEN is advocaat bij de balie te Antwerpen, erkend bemiddelaar FBC en collaboratieve advocaat OVB. Erkend bemiddelaar in familiale zaken,  CEDR-erkend onderhandelaar (Centre for Effective Dispute Resolution, London), Certificaat “Negotiation: dealing with difficult people and problems” (Harvard Law School), Trainer Collaborative Practice (VvCP (NL)), certificaat “Negotiation & mediating disputes” (Harvard Law School), erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken en sociale zaken (FBC, AIA, bMediation)

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : mogelijkheid tot vraagstelling en discussie

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.