TERBESCHIKKINGSTELLING O.G.

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN WOENSDAGAVOND 12 JUNI 2024
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN ONROEREND GOED DOOR EEN VENNOOTSCHAP AAN HAAR BEDRIJFSLEIDER
Philippe Salens
 
 
De belastingadministratie lijkt de kosten verbonden aan een onroerend goed dat ter beschikking gesteld wordt van haar bedrijfsleider quasi systematisch te verwerpen als beroepskost. Ze wordt daarin niet zelden gevolgd door de fiscale rechtbanken en hoven. Het vaktijdschrift Fiscoloog (2022, 1760, p. 1) vermoedt “dat rechters in de bezoldigingstheorie een middel hebben gevonden om wat zij als een scheeftrekking beschouwen, alsnog recht te trekken.”  Veel van de vonnissen en arresten in dit verband horen inderdaad beter thuis in handboeken rechtsfilosofie (als voorbeelden van zgn. politieke rechtspraak, waar de uitspraak gebeurt op basis van het ‘buikgevoel’ en waar dan zo goed en zo kwaad als het gaat een juridische motivering voor wordt gezocht) dan in handboeken fiscaal recht. 
 

Tijdens het seminarie bekijken we hoe de risico’s kunnen worden gemilderd. We zullen zien dat de terbeschikkingstelling juridisch op twee manieren kan geformaliseerd worden en het van groot belang is ab initio te kiezen en de gemaakte keuze consequent na te leven. We bekijken de juridische en fiscale gevolgen van beide keuzes en geven, daar waar nuttig, modelclausules. 
 

Volgende vragen zullen o.m. beantwoord worden:

  • Verhuurt de vennootschap best het onroerend goed aan haar bedrijfsleider of stelt ze het beter ter beschikking als een bezoldiging in natura?
  • Wat zijn de (juridische) spelregels in beide gevallen?
  • Als de vennootschap het onroerend goed verhuurt, mag de huurprijs dan bepaald worden op basis van de forfaitaire ramingsregel voor het voordeel van alle aard? 
  • Hoe bewijst men in voorkomend geval dat het onroerend goed ter beschikking werd gesteld als bezoldiging in natura?  Moeten er in dit geval prestaties van de bedrijfsleider tegenover deze bezoldiging staan en zo ja, hoe bewijst men deze prestaties?  
  • Als de vennootschap het onroerend goed te beschikking stelt als bezoldiging in natura moet dit dan kaderen in een loonpolitiek en zo ja, wat wordt daarmee bedoeld?  Vraagt de vennootschap in dit geval dan beter een tussenkomst in het voordeel en zo ja, hoe wordt die tussenkomst dan best begroot?
  • Moet er een verband zijn tussen de (evolutie van de) loonkost en de (evolutie van de) resultaten van de vennootschap?
  • Worden andere looncomponenten beter verminderd of zelf volledig gesupprimeerd?
  • Maakt het uit of de vennootschap volle eigenaar van het onroerend goed is of enkel over een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik) beschikt?  
  • Hoe bewijst men dat de vennootschap de bedoeling heeft in de toekomst een meerwaarde te realiseren op haar onroerend goed en is dit überhaupt mogelijk indien de vennootschap enkel over een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht beschikt?
  • Enz.

 

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants en programmadirecteur van het postgraduaat Vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School.

 

PROGRAMMA :

Van 19.00 u tot 20.30 u : uiteenzetting

Van 20.30 u tot 21:00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 24 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via de inschrijvingsknop bovenaan deze pagina.
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 2 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij het BIV. Advocaten kunnen zelf gratis de individuele erkenning voor 2 juridische punten aanvragen bij de OVB.