ERFPACHT EN OPSTAL

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
LIVE WEBINAR VAN DONDERDAGAVOND 9 NOVEMBER 2023
ACTUELE KNELPUNTEN IN HET ERFPACHT- EN OPSTALRECHT
Philippe Salens
 
 

Vooreerst worden de gemeenrechtelijke aspecten van het erfpacht- en opstalrecht onderzocht.  Daarbij wordt uiteraard ingegaan op het nieuw goederenrecht en wordt de nadruk gelegd op deze bepalingen die ook een fiscale relevantie hebben.


Vervolgens worden de aspecten van de inkomstenbelasting (zowel in de privé sfeer als in de professionele sfeer), de btw en het registratierecht besproken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de fiscale gevolgen bij het (al dan niet vervroegd) tenietgaan van het erfpacht- of opstalrecht. 


Onder meer volgende vragen zullen aan bod komen:


•  Wat is en wat zijn de belangrijkste kenmerken van het erfpacht- en opstalrecht?  
•  Wat is gewijzigd sinds de inwerkingtreding van het nieuw goederenrecht op 1 september 2021?
•  Zijn deze wijzigingen ook van toepassing op de op 1 september 2021 reeds bestaande structuren?
•  Hebben deze wijzigingen ook fiscale implicaties?
•  Hoe wordt een erfpacht- of opstalrecht gewaardeerd?
•  Hoe worden de vergoedingen voor het erfpacht- of opstalrecht belast in de personenbelasting? 
•  Hoe kan een erfpacht- of opstalrecht gebruikt worden in het kader van een zogenaamde private onroerende leasing?
•  Wat is het verschil tussen een overdracht of een vestiging van een erfpacht- of opstalrecht?
•  Wordt bij de overdracht of vestiging door een vennootschap van een erfpachtrecht een meerwaarde of een gewone winst gerealiseerd?
•  Hoe kan de vergoeding bepaald worden die de bezwaarde eigenaar op het einde van het erfpacht- of opstalrecht moet betalen aan de erfpachter of opstalhouder voor de door deze laatste uitgevoerde werken? 
•  Wat zijn de fiscale gevolgen wanneer de bezwaarde eigenaar geen of een te lage vergoeding betaald?
•  Hoe kijkt de belastingadministratie en de fiscale rechtspraak naar het vraagstuk van deze vergoeding?
•  Wat is de impact van het nieuw goederenrecht op dit vraagstuk?
•  Kan een erfpacht- of opstalrecht overgedragen of gevestigd worden met toepassing van de BTW?  
•  Zo ja, betreft het dan een levering of een dienst?
•  Zo ja, in welke mate verkrijgt de overdrager/vestiger dan recht op aftrek van de door hem betaalde BTW? 
•  Hoe wordt het registratierecht bepaald bij de overdracht of vestiging van een erfpacht- of opstalrecht?
•  Is het gesplitst kopen (tréfonds/erfpachtrecht; grond/gebouwen) van een onroerend goed mogelijk en vormt dit fiscaal misbruik?  
•  Zijn er ook registratierechten verschuldigd bij het (vroegtijdig) beëindigen van een erfpacht- of opstalrecht?
•  Kan de volle eigenaar ook de bezwaarde eigendom (tréfonds of grond) overdragen en zich een erfpacht- of opstalrecht voorbehouden?   
•  Zo ja, wat zijn de fiscale implicaties daarvan?

 


Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants, gecertificeerd (fiscaal) accountant, programmadirecteur Postgraduaat Vermogens- en Successieplanning (Brugge Business School) en auteur van diverse publicaties over de fiscale aspecten van onroerend goed.

 

PROGRAMMA :

Van 18.00 u tot 21.30 u : uiteenzetting

Van 21.30 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie
 

LOCATIE : ONLINE
 

Wat betekent dit nu concreet ? Dat u het seminarie “live” online zult kunnen volgen ; het gaat om een interactief webinar, in die zin dat u in staat zult zijn om uw vragen rechtstreeks te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat.
 

Hoe gaat een en ander praktisch in zijn werk ? Geruime tijd voor de aanvang van iedere sessie (en nog eens een uur voordien), zult u per e-mail een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides worden in digitale vorm vóór het webinar aan de deelnemers overgemaakt.
 

Bemerk : wanneer u ingeschreven bent voor een live webinar en gebeurlijk de opleiding op het voorziene moment zelf niet kunt volgen, dan vormt dit geen probleem, want uiterlijk 48 u later ontvangt u dan een login, via dewelke u het webinar nog achteraf "on demand" kunt volgen, wanneer u wil en zo vaak u wil (en dit gedurende een principieel onbeperkte tijd, t.t.z. zolang de inhoud niet achterhaald is) ; van zodra u het webinar één keer volledig hebt gevolgd (hetgeen in ons systeem wordt bijgehouden), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties aan de opleiding werden toegekend in het kader van de permanente vorming.
 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen, bij de OVB en bij het BIV.