UITBRENG ONROEREND GOED

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
ON DEMAND WEBINAR
HET ONTTREKKEN VAN ONROEREND GOED AAN EEN VENNOOTSCHAP
Philippe Salens

 

In tegenstelling tot de inbreng wordt de uitbreng niet wettelijk gedefinieerd.  In de praktijk verwijst een uitbreng naar de overdracht van een vermogensbestanddeel door een vennootschap aan haar aandeelhouders De uitbreng is dan ook een vlag die vele ladingen dekt. Tijdens het seminarie bespreken we de overdracht van een onroerend goed via een overeenkomst onder bezwarende titel (koop, verdeling), via een besluit (ontbinding/vereffening, terugbetaling inbreng / kapitaalvermindering, dividend) en tenslotte van rechtswege (door natrekking). Na het gemeenrechtelijk karakter te hebben geanalyseerd bekijken we de boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.   Wat de fiscale behandeling betreft besteden we telkens aandacht aan zowel de inkomstenbelasting, de btw als het registratierecht.  

Onder meer volgende vragen zullen beantwoord worden:

  • Moeten latente meerwaarden altijd boekhoudkundig uitgedrukt worden?
  • Zijn de latente meerwaarden belastbaar in de vennootschapsbelasting?
  • Zo ja, kan een liquidatiereserve aangelegd worden? 
  • Wat met de roerende voorheffing?
  • Kan een uitbreng onderworpen worden aan de btw? 
  • Moet de afgetrokken btw herzien worden bij een uitbreng?
  • Is het verkooprecht verschuldigd op een uitbreng?
  • Moet steeds de volle eigendom uitgebracht worden of kan de vennootschap een tijdelijk zakelijk gebruiksrecht voorbehouden? 
  • Enz.

 

Een en ander wordt toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden.  

 

Philippe Salens is Senior Counselor EY Tax Consultants en programmadirecteur van het postgraduaat Vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School.

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 6 juni 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

 

 

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. U betaalt pas na ontvangst van de factuur.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)
 

INSCHRIJVINGEN : via het formulier hieronder
 

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.
 

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen en bij de OVB.