BEMIDDELING IN FISCALE GESCHILLEN

€ 211,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?

ON DEMAND WEBINAR
DE BEMIDDELING IN FISCALE GESCHILLEN
Willem Meuwissen

 

De wet van 18 juni 2018 laat met ingang van 12 juli 2018 bemiddeling, de algemene methode van tussenpartijdige geschillenoplossing opgenomen in artt. 1724-1737 Ger.W. toe, ook in fiscale zaken. De erkende bemiddelaars van de Federale Bemiddelingscommissie kunnen sindsdien optreden bij het minnelijk regelen van alle soorten fiscale geschillen, in alle stadia van het administratief en gerechtelijk contentieux.

De wetgever wil daarmee de minnelijke regeling van allerhande fiscale geschillen bevorderen en zo het aantal fiscale procedures terug dringen, evenals de daarmee samenhangende belasting van hoven en rechtbanken. Ook de kosten van de geschilafhandeling voor de belastingplichtige worden daardoor aanmerkelijk lager.

De bemiddelaars van de FBC zijn onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Zij zijn geen ambtenaar van de fiscale administratie.

Zij kunnen optreden in alle fases van het fiscale traject, taxatie, heffing, administratief en gerechtelijk contentieux. Deze vorm van bemiddeling kan worden toegepast bij alle soorten belastingen, federaal of regionaal, inkomstenbelastingen, BTW, erfbelasting, registratierechten …

De administratie kan met de belastingplichtie bemiddelingsakkoorden treffen in alle aangelegenheden waarin zij over een discretionaire beslissingsbevoegdheid beschikt.

Hoe verhoudt deze nieuwe vorm van bemiddeling zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst (art. 376quinquies WIB 92), een autonome dienst van de FOD Financën en waarvan de bevoegdheden beperkt zijn tot optreden in het kader van de behandeling van het administratief bezwaar in de directe belasting en de inning van de belasting ?

Deze opleiding geeft een status quaestionis m.b.t. de mogelijkheden voor de belastingplichtige en zijn adviseurs om in fiscale zaken door rechtstreekse onderhandelingen en bemiddeling met de administratie een onderhandeld of bemiddeld akkoord te sluiten.

Programma :

1. MINNELIJKE REGELING VAN FISCALE GESCHILLEN DOOR RECHTSTREEKSE ONDERHANDELING

            1.1. In de fase van de controle en de heffing van de belasting

            1.2. In de fase van het administratief contentieux

            1.3. In de gerechtelijke fase

            1.4. In de fase van de dwanguitvoering

2. MINNELIJKE REGELING VAN FISCALE GESCHILLEN MET TUSSENKOMST VAN EEN DERDE

            2.1. Tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingscommissie

                        2.1.1. In de fase van het administratief contentieux

                        2.1.2. In de fase van de dwanguitvoering

            2.2. Tussenkomst van een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie

                        2.2.1. In de fase van de controle en de heffing van de belasting

                        2.2.2. In de fase van het administratief contentieux

                        2.2.3. In de gerechtelijke fase

                        2.2.4. In de fase van de dwanguitvoering

 

Willem MEUWISSEN is advocaat bij de balie te Antwerpen, erkend bemiddelaar FBC en collaboratieve advocaat OVB. Erkend bemiddelaar in familiale zaken,  CEDR-erkend onderhandelaar (Centre for Effective Dispute Resolution, London), Certificaat “Negotiation: dealing with difficult people and problems” (Harvard Law School), Trainer Collaborative Practice (VvCP (NL)), certificaat “Negotiation & mediating disputes” (Harvard Law School), erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken en sociale zaken (FBC, AIA, bMediation)

LOCATIE : ONLINE

 

Deze opleiding werd gelivestreamd op 23 april 2024, doch is nu on demand verkrijgbaar.

 

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze eenvoudigweg aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u het seminarie volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

 

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand.  

DEELNAMEPRIJS : 175,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan deze pagina

ANNULERINGSVOORWAARDEN : iedere deelnemer kan te allen tijde door iemand anders (van hetzelfde bedrijf) worden vervangen. Annulaties worden echter slechts aanvaard tot uiterlijk 3 dagen vóór de opleiding.

ACCREDITATIES : Door het ITAA wordt de opleiding erkend voor 4 uur permanente vorming. De erkenning werd tevens aangevraagd bij de Nationale Kamer van Notarissen. Advocaten kunnen, op basis van het door ons verstrekte vormingsattest, zelf gratis de individuele erkenning aanvragen voor 4 punten bij de OVB.