SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT

€ 574,75
BTW/TVA incl.
KMO-PORTEFEUILLE ?
DRIEDELIGE ONLINE OPLEIDING OP 28, 29 en 30 AUGUSTUS 2023
SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT :  EEN GRONDIG OVERZICHT OP MAAT VAN DE PRACTICUS
Guy Poppe

 

Sinds 1 mei 2019 is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen(WVV)  in werking en voor bestaande vennootschappen sinds 1 januari 2020. Inmiddels werd het WVV reeds tweemaal gewijzigd, meer bepaald  door de Wet van 28 april 2020 (BS 10 mei 2020) en deze van 20 december 2020 (BS 24 december 2020). Deze reparatiewetgeving wijzigde onder meer bepalingen inzake de bestuurdersaansprakelijkheid, het meervoudig stemrecht, het toegestane kapitaal, de uitsluiting van vennoten, de inkoop van eigen aandelen en versoepelde de regelgeving inzake organisatie van de algemene vergadering. 

Dus na ruim vier jaar is het tijd voor een grondige praktijkgerichte analyse, waarbij we de materie in drie delen brengen, elke avond een deel. Bij de bespreking zal ook rekening worden gehouden met de eerste rechtspraak, de rechtsleer en relevante adviezen van het CBN. 

 

Deel 1 : Vergelijking van de diverse vennootschapsvormen na het WVV 2019

In de eerste sessie vergelijken en analyseren we de diverse overgebleven vennootschapsvormen, zijnde de NV, de BV, de CV, de VOF en de maatschap.  Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de verschilpunten. Tevens besteden we bijzondere aandacht aan de kapitaalproblematiek bij omzetting van BVBA naar BV. Stilaan dringt ook de tijd om de afgeschafte vennootschapsvormen te vervangen, zodat we dit jaar de nadruk leggen op de formaliteiten, die verschillen naargelang van de aard van de omzetting.

Volgende vragen/items komen (onder meer) aan bod:

 • Welke vennootschapsvormen worden afgeschaft? Tegen wanneer moet die omzetting gebeuren? Wat zijn de sancties ?
 • Welke formaliteiten dienen te worden vervuld?
 • Wat zijn de essentiële karakteristieken van de NV, de BV en de CV?
 • Wat onderscheidt de CV van de BV? Kan een CVBA CV blijven? 
 • Is het nog zinvol te opteren voor een VOF of CommV, of liever een BV?
 • Wat wijzigt er inzake de maatschap?
 • Wat zijn de kapitaalvereisten van de diverse vennootschapsvormen? 
 • Wat zijn de oprichtingsformaliteiten van de NV, de BV, de CV, de VOF en de CommV?
 • Kan de oprichtingsaansprakelijkheid vermeden worden? 
 • Wat zijn de nieuwe regels inzake de omzetting van vennootschappen?  
 • Wat  gebeurt er met het kapitaal van een BVBA, die haar statuten nog niet aanpaste aan het WWVV?
 • Wat zijn de beperkingen inzake winstuitkeringen? 
 • Afschaffen van de pluraliteitsvereiste : voor welke vennootschappen? 
 • Vergelijking van de alarmbelprocedure in de NV, de BV en de CV
 • Wat zijn de neerleggingsverplichtingen van de jaarrekening? 
 • Hoe bewijst men een overdracht van aandelen?
 • Hoe kan men de overdracht van aandelen beperken? 
 • Wat is het elektronisch aandelenregister? 
 • Kan een vennootschap elektronisch opgericht worden ?
 • Wat zijn de gevolgen van het eenhoofdig worden van een CommV of VOF?

Tevens gaan we dieper in op de aansprakelijkheid van de adviseur bij het opstellen van het financieel plan aan de hand van recente rechtspraak.
 

Deel 2 : Het bestuursorgaan, de bestuurdersaansprakelijkheid en de (B)AV anno 2023

In een tweede sessie analyseren we de organisatie en werking van de bestuursorganen van de NV, BV en CV (raad van bestuur, dagelijks bestuur en de algemene vergadering), die door het WVV grondig werden gewijzigd. 

We besteden veel aandacht aan een aantal praktische aspecten mbt ontslag en benoeming van bestuurders, en de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Hoe ziet het bestuursorgaan van de BV en CV er uit na de hervorming?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van (een) statutaire bestuurder(s)? 
 • Is het collegialiteitsprincipe de regel? 
 • Kan een lasthebber de publicatie ondertekenen ? 
 • Welke zijn de mogelijkheden (en beperkingen) voor de organisatie van het bestuursorgaan in de NV? 
 • Kan een bestuurder een opzeggingsvergoeding of –termijn bedingen bij het aanvaarden van zijn mandaat?
 • Wat wijzigt er inzake de vaste vertegenwoordiger?
 • Wat is de duurtijd van een bestuurdersmandaat?
 • Is het zinvol te opteren voor aan statutair bestuurder? Wat zijn de voor- en nadelen? 
 • Hoe werkt de algemene vergadering ? Hoe oproepen? Binnen welke termijn? 
 • Kan schriftelijke besluitvorming en zo ja, hoe werkt deze?
 • Kan een algemene vergadering via Skype of teleconferentie gehouden worden, en onder welke voorwaarden? 
 • Kan een schriftelijke vergadering?  Hoe werkt die in concreto ? 
 • Wat zijn daden van dagelijks bestuur?
 • Hoe luiden de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid? 
 • Wat zijn de tendensen in de rechtspraak ? 
 • Welke mogelijkheden hebben de aandeelhouders ten aanzien van bestuurders die hun taak niet naar behoren uitoefenen?


Deel 3 : De vereffening anno 2023

In de derde sessie analyseren  we de vereffeningsprocedure in de overgebleven vennootschapsvormen, die eindelijk vereenvoudigd wordt in vele gevallen. Hierbij komt zowel de vrijwillige als gerechtelijke ontbinding aan bod.

Uiteraard worden ook de deficitaire vereffening en de ontbinding zonder vereffening besproken, alsmede het recente advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de verslaggevingsplicht bij vereffening (advies 22/4 van 31 maart 2022).

Volgende items komen (onder meer) passeren de revue :

 • Wat is het onderscheid tussen een gerechtelijke en een vrijwillige ontbinding?
 • Wanneer kan een vennootschap gerechtelijk ontbonden worden?
 • In welke gevallen is de tussenkomst van de ondernemingsrechtbank nog vereist bij een vereffening?
 • Kan een VOF of gewone commanditaire vennootschap in één akte worden vereffend, en wat zijn de formaliteiten ? 
 • Wat zijn de aangepaste voorwaarden voor de vereffening in één akte voor een BV / NV?
 • Wat is het verschil in procedure bij een deficitaire versus een niet-deficitaire vereffening?  
 • Welke verslagen moeten opgemaakt worden bij een vrijwillige vereffening? 
 • Welke publicaties moeten gebeuren in het BS?
 • Kan een afgesloten vereffening heropend worden?
 • Wat draagt de aansprakelijkheid bij een ontbinding zonder vereffening ? 


Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide, praktijkgerichte fulltext syllabus (per sessie) en uitgebreide powerpoint (per deel), met tal van vergelijkingstabellen en modellen.

 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licentiaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licentiaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

PROGRAMMA VOOR DE DRIE AVONDEN :

Van 18.00 u tot 21.00 u : uiteenzetting

Van 21.00 u tot 22.00 u : vraagstelling en discussie

 

LOCATIE : ONLINE

Deze opleiding werd gelivestreamd op 28, 29 en 30 augustus 2023, doch is nu on demand verkrijgbaar.

Hoe gaat een en ander concreet in zijn werk ? Wanneer u inschrijft voor het webinar, zult u (na betaling en/of aanvraag van subsidie bij kmo-portefeuille) per email een uitnodiging met een link ontvangen. Wanneer u deze aanklikt, bent u meteen ingelogd en kunt u de opleiding volgen op uw scherm. De syllabus en slides kunt u dan meteen ook van hetzelfde scherm downloaden. U bekijkt het webinar zo vaak u wil en het blijft beschikbaar voor een principieel onbeperkte tijd (t.t.z. zolang de inhoud niet gedeeltelijk achterhaald is). Van zodra u het webinar één keer heeft uitgekeken (hetgeen door het systeem wordt geregistreerd), en de vragen van de eindtoets hebt beantwoord (althans voor wat de leden van het ITAA betreft), bent u gerechtigd op de punten/uren die door de diverse instanties worden toegekend in het kader van de permanente vorming.

Voor wat de interactie betreft : het webinar is "on demand", het gaat dus om een opname. Indien u vragen heeft, dan kunt u die vanzelfsprekend altijd stellen per email. Daarnaast hebben we echter ook ons systeem van open chats. Dit betekent dat wij, op gezette en vooraf gecommuniceerde tijdstippen, de deelnemers (zowel van de live webinars, als van de webinars on demand) de gelegenheid geven om hun vragen rechtstreeks "live" te stellen aan de spreker, hetzij mondeling, hetzij via chat. Hiertoe ontvangen alle deelnemers een mail met een specifieke link, via dewelke zij kunnen inloggen op deze supplementaire vragenuurtjes. De open chats zijn steeds inbegrepen in de deelnameprijs, zowel van de live webinars, als van de webinars on demand. 

DEELNAMEPRIJS : 475,00 Euro (excl. btw), inclusief de slides en de syllabus. 

Maak gebruik van de kmo-portefeuille en geniet tot 30 % reductie (ons erkenningsnummer : DV.O237336)

 

INSCHRIJVINGEN : via de knop bovenaan de pagina.

 

ACCREDITATIES : Door de OVB wordt de opleiding erkend voor 12 punten, door het ITAA en door het BIV voor 12 uur en door de Nationale Kamer van notarissen voor 9 punten. 
 

VERDERE INFO : voor meer informatie kunt u terecht op het nr. 0471/55.49.